Adatkezelési tájékoztató

Általános tájékoztató
A Student Lines Diákutazási Iroda Kft (továbbiakban: Student Lines) csak azokat a személyes adatokat gyűjti össze és dolgozza fel, amelyeket utasaink önként, szabad akaratukból bocsájtanak rendelkezésünkre.

A birtokunkba került személyes adatokat bizalmasan kezeljük, továbbá minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megteszünk, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Student Lines, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen nyilatkozatban foglaltakat. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Törvényi, szabályozási változások esetén fenntartjuk a jogot adatvédelmi szabályzatunk módosítására.

Jogszabályi háttér
Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: Infotv) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.); a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátozásairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.);
az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény (a továbbiakban: Egyezmény).
 
Az Utas vagy képviselője (kiskorú esetén szülő / gondviselő) személyes adatainak kezelése, átadása harmadik fél számára
Az Adatkezelő az Utas vagy képviselője adatait csak abban az esetben továbbítja harmadik fél számára, hogyha az az utazás megvalósulásához szükséges. A Student Lines munkatársai, partnerei és szolgáltatói titoktartási kötelezettséggel tartoznak az Adatkezelő felé. Adattovábbítás a hatósági hivatalok felé csak a törvényi előírások keretében történhet.

A Student Lines a következő adatokat kéri, illetve a következő partnerek felé továbbítja:

Biztosítótársaság:                   név, születési dátum

Komptársaságok:                   név, születési dátum, útiokmányszám ill. érvényessége, állampolgárság

Személyszállító partnerek:     név, születési dátum, útiokmányszám, telefonszám,

Szállásadó partnerek:                         név, születési dátum, étkezés igénylése esetén ételallergiák,
(egyes szállásadók (pl. Olasz partnerek) kérhetik az útiokmányszámot ill. érvényességet is).

Idegenvezető, csoportkísérő: név, születési dátum, útiokmányszám ill. érvényessége, állampolgárság, telefonszám, szülő telefonszáma.

A Student Lines személyes e-mail-címre kizárólag az utazással kapcsolatos információkat küld. A megadott e-mail címekre hírlevelet, egyéb utazásokról szóló információkat csak abban az esetben küld, ha erre az utasok külön felhatalmazzák.

Személyes adatok feldolgozása, tárolása
Az utas által megadott személyes adatokat a Student Lines kizárólag saját rendszerében tárolja és a fent ismertetett célokra használja fel. Gondoskodik az átadott, személyes adatok biztonságáról, és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Biztosítjuk Önt arról, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra, kivéve, ha más célú felhasználáshoz Ön kifejezett hozzájárulását adta. A tárolt adatokat 10 évig őrizzük meg.

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása
Az Ügyfelek a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérhetik a személyes adataik törlését. Visszavonó nyilatkozatát az Adatkezelő alábbi elérhetőségeire küldött nyilatkozatával teheti meg: e-mailben: o.timea@studentlines.hu
postai úton: a 1067 Budapest, Teréz Krt. 27. levelezési címre. 
Utazást szervezők adatai
A Student Lines az utazást szervező pedagógusok, összekötők esetében a fenti adatokon kívül a szervezők postai címét is kezeli, melyre az adott utazással kapcsolatos anyagokat küldi el. Erre a címre ezeken kívül évente maximum három alkalommal katalógust vagy katalógus-bemutatóra meghívót küld. Ezen adatokat egyéb célra nem használja fel. Amennyiben nem élne ezzel a lehetőséggel, a szolgáltatást lemondhatja.

Adatkezelési alapelvek
(1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
(2) Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.
(3) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
(4.) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
(5). Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a hivatkozott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Személyes adatot csak jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk.

Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen. Adatkezelésünk csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tarthat, ha az a cél elérésére alkalmas.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet nem alkalmazunk.
A személyes adatok akkor továbbítunk, valamint a különböző adatkezeléseket akkor kapcsolunk össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A partnerek által megadott személyes adatokat kizárólag saját rendszerünkben tároljuk és a fent ismertetett célokra használjuk fel. Gondoskodunk az átadott, személyes adatok biztonságáról, és mindent megteszünk azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása érdekében. Biztosítjuk a felhasználót arról, hogy személyes adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra, kivéve, ha a más célú felhasználáshoz a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta.

Jogorvoslati lehetőségek
Ön a jogainak megsértése esetén az Info tv-ben meghatározottak szerint az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
honlap: www.naih.hu

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával az Adatkezelőhöz, illetve közvetlenül az Adatkezelő belső adatvédelmi felelőséhez is fordulhat a fentebbi elérhetőségeken.


H-1067 Budapest, Teréz krt. 27. • Telefon: 302-7767, 302-7637
Fax: 374-0682 • E-mail: studentlines@t-online.hu • R-1089/94