A Student Lines Diákutazási Iroda 2018. évi utazási
szerződéseinek általános rendelkezései

1. Az utazási szerződés létrejön, amennyiben az utazást a megrendelő megrendelte, az előleget befizette, a Student Lines Diákutazási Iroda Kft. 1067 Budapest Teréz krt. 27. (továbbiakban Student Lines) a megrendelést elfogadta, és a jelentkezést nyilvántartásba vette.
Az utazási szerződés létrejöttekor a Student Lines megadja azt a telefonszámot, melyen az utas bármikor elérheti az utazási irodát.
2. A részvételi díj a Student Lines szervezési díját és az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árait - kivéve a fakultatív programokat - foglalja magában.
3. A Student Lines által közölt részvételi díjból a jelentkezéskor előleget kell fizetni, melynek összege 20.000,- Ft/fő. A fennmaradó összeget legkésőbb az utazás előtt 35 nappal kell kiegyenlíteni. A fizetési határidő be nem tartása esetén a Student Lines az utazási szerződést jogosult megszűntnek tekinteni és a férőhelyet más utasnak értékesíteni, vagy a megrendelt szolgáltatást lemondani.
4. Ha az utas az utazása során a Student Lines programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást vesz igénybe (pl. fakultatív programok), köteles annak árát a helyszínen az iroda képviselőjének befizetni.
5. Belföldi vagy külföldi árváltozás, fuvardíj, valamint a valutaárfolyam megváltozása miatt a Student Lines legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8 %-ot meghaladja, a megrendelő a díj emeléséről kapott értesítéstől számított három napon belül elállhat a szerződéstől, és a befizetett részvételi díj teljes egészében – a vonatkozó jogszabálynak megfelelően - a részére visszajár. Forintban megadott áraink legfeljebb a 325,-Ft/Euró árfolyamig érvényesek.
6. Ha a Student Lines nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől,
a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy
b) amennyiben az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, a Student Lines a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.
c) Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a Student Lines köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.
7. Ha a Student Lines nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a 6. pont (a,b,c) bekezdésben foglaltakon túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíjat fizetni, kivéve, ha
a) a Student Lines elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis major), vagy
b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és a Student Lines elállásáról az utast írásban tájékoztatták.
8. Az utas az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat.
9. Ha a Student Lines az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, köteles erről az utast haladéktalanul tájékoztatni.
Ebben az esetben az utas
a) elállhat a szerződéstől, vagy
b) ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést.
Az utas döntéséről köteles a Student Lines-t haladéktalanul tájékoztatni.
Ha az utas a 9. pontban meghatározott okból eláll a szerződéstől, megilletik a 6. illetve a 7. pontban meghatározott jogok.
10. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, a Student Lines köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a Student Lines köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. Ebben az esetben az utas
a) ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést, vagy
b) elállhat a szerződéstől.
11. Ha az utas a 10. bekezdés b) pontja alapján áll el a szerződéstől, a Student Lines köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni.
12. Amennyiben az utazást vis major (háború, járvány, terrorizmus, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok, stb.) befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a Student Lines felelősséget nem tud vállalni, mivel ezek olyan lehetetlenülési oknak minősülnek, amelyért egyik fél sem felelős. Ezen okokból jelentkező költségek, ill. többletköltségek az utast terhelik. Az esetleg bekövetkezett változásokért a Student Lines kártérítési felelősséggel nem tartozik. A vis major miatt elmaradt utazás összes felmerült költségét az utas viseli.
13. A Student Lines – lehetőségeinek megfelelően – akkor is segítséget nyújt az utasnak, ha annak vis major helyzetre, vagy az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatban nem levő személy magatartására visszavezethető nehézségei támadnak az utazás során.
14. Ha az utas az utazási szerződéstől eláll, és az elállás oka nem a 9. és 10. pontban meghatározott okok valamelyike, akkor köteles a Student Lines részére bánatpénzt fizetni.
A bánatpénz mértéke személyenként az utazás megkezdése előtti:
60-35. napig történő lemondás esetén a részvételi díj 10%-a
34. naptól a 15. napig történő lemondás esetén a részvételi díj 50 %-a,
14. naptól az utazás megkezdésének napjáig, az utazás megkezdésének napján történő lemondás esetén, illetve az utazás meg nem kezdése esetén a részvételi díj 100 %-a.
15. Ha az utast saját hibájából az utazás megkezdését követően jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt.
16. A részvételi díj az útlemondási biztosítást nem tartalmazza. Az útlemondási biztosítás feltételrendszerét az útlemondási biztosítást kínáló AEGON biztosító szerződése tartalmazza.
17. Az utazás során történő betegség, vagy egyéb okból történő útmegszakítás illetve lemondás esetén a részvételi díj, illetve annak hányadának visszafizetésére a Student Lines-nak nincs lehetősége. Az utas ebből fakadó költségeinek megtérítésére, illetve kárenyhítésére kizárólag a Biztosítóval megkötött, ilyen jellegű szerződések nyújthatnak fedezetet.
18. Az utazáshoz szükséges érvényes útiokmány – és szükség esetén vízum - beszerzéséről az utas gondoskodik. Ennek hiányából eredő kárért a Student Lines felelősséget nem vállal.
19. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útokmány-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások, stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, ill. tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik.
20. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
21. Az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles a Student Lines-t haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.
22. A Student Lines felelősségét - az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért - a részvételi díj kétszeresében maximálja.
23. A forgalmi akadályok miatti késésekért, változásokért, programelmaradásokért. a Student Lines nem vállal felelősséget, ilyen esetekben az utasnak nem merülhet fel kérigénye.
24. A Student Lines nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okokból nem vett igénybe valamilyen szolgáltatást.
25. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során maga gondoskodik.
26. A részvételi díj a betegség-, baleset,- ill. poggyászbiztosítás árát nem tartalmazza. Az utasok az utazás megkezdése előtt betegség-, baleset,- ill. poggyászbiztosítást köthetnek a teljes részvételi díj befizetésével egyidejűleg. A díjszabás alapja a Biztosítóval kötött mindenkori érvényes megállapodás.
27. A Student Lines vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződését az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt-vel kötötte meg (Kötvényszám: VBB-63464/109430), a biztosítás kiterjed a világ összes országára. Amenyiben az utazási iroda az utasok hazaszállítására, vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az utas ezen biztosítóhoz fordulhat igényeinek érvényesítése végett (1091 Budapest, Üllői út 1. Tel: 06-1-477-4800).
28. A jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény 6:254. paragrafusának vonatkozó előírásai, az utazási szerződésekre vonatkozó 80/2014. (III.14.) Korm sz. rendelettel módosított 281/2008.(XI.28.) Korm sz. rendelet rendelkezései az irányadóak.
29. Jogviták rendezése: A Student Lines kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből adódó igények gyors, peren kívüli rendezésére.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 17/A §-a értelmében a panaszügyintézés helye a Student Lines Kft 1067 Budapest, Teréz krt. 27. szám alatti címén található. Fenti törvény értelmében az utas a lakhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését a Student Lines Kft-nél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.
30. MKEH (1124 Bp. Németvölgyi út 37-39. Tel: 06-1-4585-800, idegenforgalmio@mkeh.gov.hu, www.mkeh.hu) által kiállított engedélyezési szám: R1089/94. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által kiadott cégjegyzékszám: 01-09-364-396

   
Csoportszervezők figyelmébe
H-1067 Budapest, Teréz krt. 27. • Telefon: 302-7767, 302-7637 • Fax: 374-0682 • E-mail: studentlines@studentlines.hu • R-1089/94