A Student Lines Diákutazási Iroda 2012. évi utazási
szerződéseinek általános rendelkezései

1. Az utazási szerződés létrejön, amennyiben az utazást a megrendelő megrendelte, az előleget befizette, a Student Lines Diákutazási Iroda kft. 1067 Budapest Teréz krt. 27. (továbbiakban Student Lines) a megrendelést elfogadta, és a jelentkezést nyilvántartásba vette. Az utazási szerződés létrejöttekor a Student Lines megadja azt a telefonszámot, melyen az utas bármikor kérheti az utazási iroda segítségét.
2. A részvételi díj a foglalás regisztrációs díját, a Student Lines szervezési díját, az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árait - kivéve a fakultatív programokat - foglalja magában.
3. A Student Lines által közölt részvételi díjból a jelentkezéskor előleget és foglalás regisztrációs díjat kell fi zetni, melynek összege függ az utazás részvételi díjától, de az összeg nem magasabb, mint 20.000,- Ft/fő. Ebből az összegből maximum 10.000,- Ft/fő a foglalás regisztrációs díja, mely összeg fedezi a külföldi partner részére átutalandó foglalót, illetve az utasregisztráció költségeit. A fennmaradó összeget legkésőbb az utazás előtt 35 nappal kell kiegyenlíteni. A fizetési határidő be nem tartása esetén a Student Lines az utazási szerződést jogosult megszűntnek tekinteni és a férőhelyet más utasnak értékesíteni,
vagy a megrendelt szolgáltatást lemondani.
4. Belföldi vagy külföldi árváltozás, fuvardíj, valamint a valutaárfolyam megváltozása miatt a
Student Lines legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8 %-ot meghaladja, a megrendelő a díj emeléséről kapott értesítéstől számított három napon belül elállhat a szerződéstől, és a befi zetett részvételi díj teljes egészében – a vonatkozó jogszabálynak megfelelően - a részére visszajár. Az áremelés nem érinti az áremelés napjáig már befi zetett díj hányadát.
Forintban megadott áraink legfeljebb a 290,-Ft/Euró árfolyamig érvényesek.
5. Ha az utas az utazása során a Student Lines programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást vesz igénybe (pl. fakultatív).
6. Az utazáshoz szükséges érvényes útiokmány – és szükség esetén vízum - beszerzéséről az utas gondoskodik. Ennek hiányából eredő kárért a Student Lines felelősséget nem vállal.
7. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útokmány-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások, stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, ill. tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik.
8. A Student Lines az utazáshoz szükséges legkisebb létszám hiányában az utazás megkezdése előtti 20. napig, a befizetett összeg teljes visszafi zetése mellett a szerződéstől elállhat. Az utazás minimális létszáma 40 fő.
9. Ha a Student Lines az utazás időpontját, időtartamát, programját a szerződés létrejötte
után lényegesen megváltoztatja, az utas az erről szóló értesítés után 3 munkanapon belül
a szerződéstől elállhat, és a befi zetett összeget a Student Lines teljes mértékben visszatéríti. A program időjárás, közlekedési viszonyok, nyitvatartások, stb. miatti ésszerű megváltoztatásának jogát a Student Lines fenntartja.
10. Amennyiben az utazást vis major (háború, járvány, terrorizmus, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok, stb.) befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért az iroda felelősséget nem tud vállalni, mivel ezek olyan lehetetlenülési oknak minősülnek, amelyért egyik fél sem felelős. Ezen okokból jelentkező költségek, ill. többletköltségek az utast terhelik. Az esetleg bekövetkezett változásokért az iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik. A vis major miatt elmaradt utazás összes felmerült költségét az utas viseli.
11. Az utazási iroda – lehetőségeinek megfelelően – akkor is segítséget nyújt az utasnak, ha
annak vis major helyzetre, vagy az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatban nem levő személy magatartására visszavezethető nehézségei támadnak az utazás során.
12. Ha az utas az utazást az indulási időpont előtti 60. napon kívül mondja le, úgy a szolgáltató a foglalás regisztrációs díjat (maximum 10.000,- Ft/fő) visszatartja. Ha a visszamondás az utazás megkezdése előtti 60. napon belül történik, az utasnak a foglalás regisztrációs díjon felül az alábbi bánatpénzt kell megfi zetnie:
60-36 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10 %-át,
35-21 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 25 %-át,
20-14 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40 %-át,
13-8 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60 %-át.
Ha a visszamondás az utazás megkezdése előtti
7. napon belül történik ill. az utas az utazáson nem jelenik meg, az utasnak a részvételi díj 100 %-át kell megfizetnie bánatpénzként. 13. Ha az utast saját hibájából az utazás megkezdését követően jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befi zetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt.
14. A részvételi díj az útlemondási biztosítást nem tartalmazza. Az utas az utazási szerződés
aláírásától számított 8 napon belül útlemondási biztosítást köthet az út árának 5%-áért, erre
a későbbiekben már nincs lehetőség. Amennyiben a biztosítást kötött utas az utazáson betegség, közvetlen családtag betegsége, vagy közvetlen családban előfordult haláleset miatt nem tud részt venni, és ezt hatósági orvosi igazolással igazolja, úgy a részvételi díjat 1.000,- Ft kezelési költség levonása mellett az utazás befejezését követő 8 napon belül igény alapján az utazási iroda visszatéríti. 8 napon túli igénybejelentés esetén a Student Lines-nak nem áll módjában a részvételi díjat visszafi zetni. A fent felsorolt indokokon kívüli esetekre külön megállapodás alapján - a szerződés aláírásától számított 8 napon belül - külön útlemondási biztosítás köthető.
15. Az utazás során történő betegség, vagy egyéb okból történő útmegszakítás illetve lemondás esetén a részvételi díj, illetve annak hányadának visszafizetésére a Student Lines-nak nincs lehetősége. Az utas ebből fakadó költségeinek megtérítésére, illetve kárenyhítésére kizárólag a Biztosítóval megkötött, ilyen jellegű szerződések nyújthatnak fedezetet.
16. A Student Lines a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatásokat közreműködő (fuvarozó, szálláshely) útján teljesíti.
17. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
18. Az utasnak - a szerződés hibás teljesítése esetén - kifogásait a kifogásra okot adó esemény helyszínén - a hiba felfedezése után haladéktalanul - a Student Lines idegenvezetőjének jelentenie és jegyzőkönyveztetnie kell, és azt az utazás befejezését követő 7 napon belül jogvesztés terhe mellett a Student Lines tudomására kell hoznia. A hiányos, vagy késedelmes előterjesztéséből eredő kárért az utas felelősséggel tartozik. A Student Lines felelősségét - az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért - a részvételi díj kétszeresében maximálja.
19. A Student Lines nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okokból nem vett igénybe valamilyen szolgáltatást.
20. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során maga gondoskodik.
21. A részvételi díj a betegség-, baleset,- ill. poggyászbiztosítás árát nem tartalmazza. Az
utasok az utazás megkezdése előtt betegség-, baleset,- ill. poggyászbiztosítást köthetnek a teljes részvételi díj befizetésével egyidejűleg. A díjszabás alapja a Biztosítóval kötött mindenkori érvényes megállapodás.
22. A Student Lines vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződését az Union Biztosító Rt-vel kötötte meg. Amennyiben az utazási iroda az utasok hazaszállítására, vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafi zetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az utas ezen biztosítóhoz fordulhat igényeinek érvényesítése végett.
23. Jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben a PTK utazási szerződésről szóló 415. §-a és az utazási szerződésről szóló 214/1996. Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
24. A Student Lines által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

   
Csoportszervezők figyelmébe
H-1067 Budapest, Teréz krt. 27. • Telefon: 302-7767, 302-7637 • Fax: 374-0682 • E-mail: studentlines@t-online.hu • R-1089/94